• CHARACTER VIEW
Nhân vật naduong Thông tin
Nhân vật: naduong
Giới tính: Blade Master
Cấp độ: 400
Resets: 400
Số PK: Commoner
Vị trí: Arena
Status: Online
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: naduong dothai adasdd asdadssd hiohih
Lần cuối đăng nhập: Apr 08 2020 03:24:00:000PM
Lần cuối đăng xuất: Apr 08 2020 03:24:00:000PM
Thiết bị

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020