• CHARACTER VIEW
Nhân vật Souvenir Thông tin
Nhân vật: Souvenir
Giới tính: Lord Emperor
Cấp độ: 129
Resets: 262
Số PK: Commoner
Vị trí: Lorencia
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: Souvenir
Lần cuối đăng nhập: Mar 30 2020 09:16:00:000PM
Lần cuối đăng xuất: Mar 30 2020 09:18:00:000PM
Thiết bị

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020