• CHARACTER VIEW
Nhân vật LDHaiLinh Thông tin
Nhân vật: LDHaiLinh
Giới tính: Duel Master
Cấp độ: 206
Resets: 419
Số PK: Commoner
Vị trí: Barracks
Status: Online
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: LDHaiLinh da2332
Lần cuối đăng nhập: Mar 26 2020 11:22:00:000PM
Lần cuối đăng xuất: Mar 26 2020 08:31:00:000PM
Thiết bị

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020