• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: ThienTu
Master: Noways
Điểm: 0
Số thành viên: 14

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 Noways
Lord Emperor 420 0 400 Online Chủ hội
2 nowaysorys
Grand Master 416 0 335 Online Quản lý
3 MrBeOoo
Grand Master 410 0 400 Offline Hội đối địch
4 VLChuaCon
Blade Master 420 0 400 Online Hội đối địch
5 xZaiNgeox
Grand Master 420 0 400 Online Hội đối địch
6 xNgeox
Grand Master 417 0 299 Online Thành viên
7 SMBlood
Dimension Master 282 0 400 Offline Thành viên
8 Nows
Blade Master 411 0 400 Online Thành viên
9 Nhym
Thánh Nữ 417 0 382 Online Thành viên
10 MsBeoO
Thánh Nữ 410 0 400 Offline Thành viên
11 MrBeOo
Blade Master 253 0 392 Offline Thành viên
12 MrBeO
Fist Master 350 0 241 Offline Thành viên
13 4mat
Lord Emperor 420 0 400 Online Thành viên
14 1102hp
Thánh Nữ 381 0 397 Offline Thành viên

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020