• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: HongHung
Master: JasonX
Điểm: 0
Số thành viên: 6

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 JasonX
Lord Emperor 60 0 400 Offline Chủ hội
2 TheNight
Grand Master 60 0 400 Offline Hội đối địch
3 xGangster
Fist Master 13 0 71 Offline Thành viên
4 RFRFRFRF
Thánh Nữ 64 0 305 Offline Thành viên
5 NhjnNhjnCl
Dimension Master 30 0 400 Offline Thành viên
6 1Tay2Em
Blade Master 50 0 400 Offline Thành viên

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020