• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: FUNNY
Master: LDHaiphong
Điểm: 5
Số thành viên: 17

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 LDHaiphong
Blade Master 370 0 400 Offline Chủ hội
2 naduong
Blade Master 400 0 400 Online Quản lý
3 asas
Blade Master 370 0 400 Offline Hội đối địch
4 HiHiHiHiHi
Blade Master 420 0 400 Online Hội đối địch
5 Covid19
Grand Master 377 0 393 Offline Hội đối địch
6 MaxMaster
Dimension Master 410 0 400 Offline Thành viên
7 WoW1
Grand Master 280 0 400 Offline Thành viên
8 TieuPhung
Thánh Nữ 420 0 400 Online Thành viên
9 Souvenir
Lord Emperor 262 0 129 Offline Thành viên
10 Pops
Lord Emperor 230 0 400 Offline Thành viên
11 Peony
Thánh Nữ 290 0 400 Offline Thành viên
12 NhocJenky
Grand Master 206 0 400 Offline Thành viên
13 LadyFirst
Grand Master 390 0 400 Offline Thành viên
14 KingOfQuin
Thánh Nữ 420 0 399 Online Thành viên
15 KingOfGame
Blade Master 420 0 365 Online Thành viên
16 BoiBoi
Grand Master 370 0 400 Offline Thành viên
17 aeae
Fist Master 310 0 400 Offline Thành viên

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020