• CHARACTER VIEW
Nhân vật YENTHANH Thông tin
Nhân vật: YENTHANH
Giới tính: Blade Master
Cấp độ: 394
Resets: 98
Số PK: Commoner
Vị trí: Lorencia
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: LUNGXANH LUNGXANH2 YENTHANH
Lần cuối đăng nhập: Mar 30 2020 04:07:00:000PM
Lần cuối đăng xuất: Mar 30 2020 04:10:00:000PM
Thiết bị

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020