• CHARACTER VIEW
Nhân vật TieuPhung Thông tin
Nhân vật: TieuPhung
Giới tính: Thánh Nữ
Cấp độ: 342
Resets: 418
Số PK: Commoner
Vị trí: Barracks
Status: Online
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: TieuPhung trieuhoi
Lần cuối đăng nhập: Mar 26 2020 11:19:00:000PM
Lần cuối đăng xuất: Mar 26 2020 08:27:00:000PM
Thiết bị

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020