• CHARACTER VIEW
Nhân vật TieuLongNu Thông tin
Nhân vật: TieuLongNu
Giới tính: Thánh Nữ
Cấp độ: 121
Resets: 56
Số PK: Commoner
Vị trí: Arena
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: TieuLongNu LeVanThuy
Lần cuối đăng nhập: Mar 14 2020 01:06:00:000AM
Lần cuối đăng xuất: Mar 14 2020 01:25:00:000AM
Thiết bị

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020