• CHARACTER VIEW
Nhân vật Lord Thông tin
Nhân vật: Lord
Giới tính: Lord Emperor
Cấp độ: 400
Resets: 80
Số PK: Commoner
Vị trí: Arena
Status: Online
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: Lord
Lần cuối đăng nhập: Feb 18 2020 02:08:00:000PM
Lần cuối đăng xuất: Jan 01 1900 12:00:00:000AM
Thiết bị

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020