• CHARACTER VIEW
Nhân vật LDHaiphong Thông tin
Nhân vật: LDHaiphong
Giới tính: Blade Master
Cấp độ: 400
Resets: 370
Số PK: Commoner
Vị trí: Raklion
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: LDHaiphong giudo
Lần cuối đăng nhập: Apr 06 2020 10:00:00:000AM
Lần cuối đăng xuất: Apr 06 2020 11:08:00:000AM
Thiết bị

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020