• CHARACTER VIEW
Nhân vật JasonX Thông tin
Nhân vật: JasonX
Giới tính: Lord Emperor
Cấp độ: 400
Resets: 60
Số PK: Commoner
Vị trí: Devias
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: JasonX 123ssda
Lần cuối đăng nhập: Mar 15 2020 10:23:00:000PM
Lần cuối đăng xuất: Mar 15 2020 10:24:00:000PM
Thiết bị

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020